You are currently viewing Nieuczciwa konkurencja na rynku kamieniarskim

Nieuczciwa konkurencja na rynku kamieniarskim

Jako Stowarzyszenie postawiliśmy sobie za cel walkę z nieuczciwą konkurencją wspomagając Inwestorów w ich walce z firmami, które w nieuczciwy sposób dokonują zamiany kamienia przyjętego w projekcie na materiały kamienne gorszej jakości oraz realizują zadania bardzo często z nieprzestrzeganiem obowiązujących norm, co do jakości kamienia i sposobu jego montażu. Nieprzestrzeganie norm oraz składanie przy realizacji robót publicznych deklaracji właściwości użytkowych surowca bez wcześniejszego dokonania takich badań w akredytowanych przez Unię Europejską laboratoriach jest według naszego rozpoznania nagminne i jest działaniem na szkodę potencjalnego Inwestora.