JAK DOŁĄCZYĆ DO STOWARZYSZENIA

Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia , zadeklarować chęć pracy przy realizacji celów Stowarzyszenia oraz uzyskać poręcznie dwóch Zwyczajnych Członków Stowarzyszenia, działających aktualnie w Stowarzyszeniu.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą  się  na:

  1. Członków zwyczajnych
  2. Członków wspierających
  3. Członków honorowych

Członkiem  zwyczajnym może  zostać  osoba  fizyczna  mająca  miejsce zamieszkania  w Polsce, która:

– osiada pełną zdolność  do czynności prawnych.

– cieszy się nienaganną opinią w środowisku.

– nie była karana sądownie.

– prowadzi  działalność  gospodarczą lub nią kieruje, jest współwłaścicielem, akcjonariuszem firmy prowadzącej działalność w branży kamieniarskiej, ewentualnie wykonuje wolny zawód związany z tą branżą.

Członkiem  wspierającym może  być  każda osoba  prawna lub  osoba fizyczna  współpracująca z branżą na podstawie  pisemnej deklaracji.

Instytucje naukowe, organizacje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia mogą należeć do Stowarzyszenia  jednocześnie jako  członkowie wspierający.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój  idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju branży kamieniarskiej.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Ogólne zasady przyjmowania Członków Stowarzyszenia:

  1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
  2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
  3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet Członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jak również były członek o to się ubiegający, musi  uzyskać poręczenie dwóch zwyczajnych aktualnych członków Stowarzyszenia.
  4. Członkowie poręczyciele mają prawo cofnięcia poręczenia osobie,  której poręczenia udzielili. O cofnięciu zawiadamiają Zarząd Stowarzyszenia, który decyduje o pozostawieniu lub skreśleniu  z listy członków Stowarzyszenia.
  5. Instancją odwoławczą od uchwał zarządu jest Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019